ANBI-Info

Informatie over de gemeente ten behoeve van ANBI-registratie.

1. BAPTISTEN GEMEENTE ASSEN

 

a. De gemeente draagt de naam ‘Baptisten Gemeente Assen’, hierna te noemen ‘de gemeente’.

 

b. De gemeente is gevestigd in Assen en is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

 

c. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

 

(artikel 1 van de statuten)

 

 

Visie en grondslag van de gemeente.

 

De gemeente is een christelijke gemeente in de Baptisten traditie. God is onze bron en vanuit dat Goddelijke willen we een inspirerende gemeente zijn, die groeit in geloof en liefde voor God en voor de Schepping. Johannes 15:12 stellen we daarbij centraal: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.’

 

(artikel 2 van de statuten)

 

Missie en doel van de gemeente.

 

Opdrachten van de gemeente zijn:

 

1. Samen vieren van het leven op grond van het Goede Nieuws van Jezus Christus, waarbij we ons geloof in en onze liefde voor God, volop zichtbaar in Jezus Christus, willen vertalen naar onze hedendaagse situatie.

 

2. Samen leren en onderzoeken wat de betekenis en reikwijdte zijn van het Goede Nieuws.

 

3. Samen belangeloos dienen van de zwakken in de samenleving, zowel binnen als buiten onze gemeente en ons inzetten voor de heelheid van de schepping.

 

4. Zorgen voor elkaar en voor de mensen die daarom vragen.

 

We willen een missionair-diakonale gemeente zijn, waarbij in de vieringen de ontmoeting met God en met elkaar centraal staan. In gesprek met de Bijbel, zoekt de gemeente naar inzichten en bestaansverheldering.

 

(artikel 3 van de statuten)

 

 

2. ANBI-registratie

 

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland heeft een “groepsbeschikking ANBI” voor alle plaatselijke Baptistengemeenten, die tot de Unie behoren. De Unie adviseert de aangesloten gemeenten, zodat ze kunnen voldoen aan de voorwaarden inzake organisatie, administratie en publicatie, zoals die door de belastingdienst worden verlangd voor ANBI-geregistreerde organisaties.

[Het fiscaal nummer van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland is 0026 90 615.]

 

 

3. Contactgegevens Baptisten Gemeente Assen

Postadres van de gemeente

secretariaat

Kennemerland 44

9405 LK Assen

KvK-nummer van de Baptisten Gemeente Assen is  781 310 73

 

bezoekadres van de gemeente

wijkcentrum De Componist

Paganinilaan 15

Assen

 

diensten elke zondagmorgen om 10 uur

Telefoonnummer

secr. 0592 – 356 195 / b.g.g. 0592 – 461 296

 

E-mailadres

secretariaat@baptisten-assen.nl

 

Internet

www.baptisten-assen.nl

 

Facebook

Baptisten Gemeente Assen

 

Fiscaal nummer

RSIN 861 273 977

 

Rekening-nummer

NL 87 INGB 000 096 7581

t.n.v. Baptisten Gemeente Assen

 

4. Bestuurssamenstelling Baptisten Gemeente Assen

Het bestuur van de gemeente bestaat uit ten minste drie, maar bij voorkeur vijf verkozen leden, die onderling de taken verdelen van Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en overige leden. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door anderen te benoemen om bepaalde taken te verrichten: individueel als adviseur op een specifiek gebied of collectief in een commissie of werkgroep om bepaalde taken te verrichten of aan een project te werken.

 

 

5. Beleidsplan Baptisten Gemeente Assen op hoofdlijnen

 

De Baptisten Gemeente Assen heeft haar beleid pragmatisch aangepast bij de actuele status, dat een kleinere gemeente met veel oudere leden niet alles zelf kan doen. De plannen en ambities zijn bescheiden: gewoon een ‘kleine gemeente’ zijn, met ‘goede contacten’ en een zekere ‘vrijheid in opvattingen’. Naast aandacht voor ‘missionair’ ligt de nadruk vooral op ‘pastoraal’: zorgen voor elkaar. De onderlinge zorg is een sterk punt binnen de gemeente.

 

Verder staat in het beleidsplan, dat de gemeente wil uitgaan van ‘eenvoudige principes’, ‘communicatie en betrokkenheid’, ‘goede organisatie van diensten en pastoraat’, ‘invulling geven aan leren en geloofsvragen’, ‘pragmatisch bestuur, dat oplossingsgericht werkt.’

Via deze link   ‘BGA_beleidsplan‘ gaat u naar het beleidsplan van de Baptisten Gemeente Assen.

 

 

De Baptisten Gemeente Assen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, het beleidsplan van de Unie met bijlagen is te vinden via de volgende links:

 

Beleidsplan Unie

 

Bijlage 1: Beleidsplan bijlage 1

 

Bijlage 2: Beleidsplan bijlage 2

 

6. Beloningsbeleid

Bij de beloning van voorganger, sprekers en pastoraal medewerker volgen we de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten, zoals die zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Gemeente als werkgever

Rechtspositieregeling voorgangers

Spreekbeurtvergoeding

 

 

Binnen de Baptisten Gemeente Assen ontvangen de leden van het bestuur, ondersteunende adviseurs en leden van commissies of werkgroepen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

 

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

 

Artikel 1  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 

2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

 

GRONDSLAG

Artikel 2      De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

 

DOEL

 

Artikel 3  Het doel van de Unie is:

 

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

 

Statuten Unie

 

Huishoudelijk Reglement

 

Werkorde UBG

 

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

 

De Baptisten Gemeente Assen maakt op dit moment geen speciaal jaarverslag, maar doet maandelijks verslag van haar activiteiten in het gemeenteblad. Via de volgende link kunnen de uitgaven van het gemeenteblad ‘De Brug’ worden ingezien: [De Brug]

 

Samengevat organiseert de Baptisten Gemeente Assen de volgende activiteiten:

 

  • wekelijkse diensten op zondagmorgen met maandelijks viering van het Avondmaal
  • naar behoefte wordt er tijdens de diensten zondagsschool en/of crèche gehouden
  • maandelijks zijn er bijeenkomsten van vrouwencontact
  • maandelijks worden er Bijbelstudie-avonden gehouden
  • tenminste twee keer per jaar wordt een gemeentevergadering georganiseerd
  • andere bijeenkomsten naar behoefte, zoals ‘Groot-Huisbezoek-bijeenkomsten’

 

De gemeente heeft geen eigen gebouw; ze huurt voor diensten en bijeenkomsten ruimte in Wijkcentrum ‘De Componist’ of eventueel elders. Vergaderingen en andere kleinschalige bijeenkomsten worden doorgaans bij een van de deelnemers thuis gehouden.

 

 

9. Financiële verantwoording

 

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Baten

Bijdragen en giften

17.710

17.767

17.040

Collecten

5.925

6.039

6.055

Overige inkomsten

0

1.400

150

Totaal baten

23.635

25.206

23.245

Lasten

Diensten en pastoraat

7.800

8.863

12.550

Huur zalen e.d.

6.050

6.264

6.300

Contributies en subsidies

2.350

2.131

2.130

Overige kosten

4.170

5.945

4.350

Gemeenteontwikkeling

14.750

13.128

0

Totaal lasten

35.120

36.331

25.330

Resultaat

-11.485

-11.125

-2.085

 

 

10. Beknopte toelichting op de financiën

De gemeente werkt met een klein budget, dat gebaseerd is op verwachte bijdragen, giften en collecten. Naast het verzorgen van wekelijkse diensten wordt het pastoraat voor ouderen en zieken beschouwd als een kerntaak van de gemeente. Samen met de huur vormt dat een groot deel van de vaste lasten. De contributies en subsidies gaan naar lokale verbanden, de landelijke Unie alsmede giften aan goede doelen.

In voorgaande jaren werd er vanuit reserves geïnvesteerd in ‘gemeenteontwikkeling’, waarvoor o.a. parttime een voorganger in de gemeente werkte. Dat project is in 2019 beëindigd.