Adressenlijst

Kerkgebouw: wijkcentrum “De Componist”
Paganinilaan 15
9402 VH ASSEN

 

 

Voorganger: Jur Kruizinga

Tel: 06 – 2320 4692

E-Mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl

 

Voorzitter: Anke Gorter

Tel: 0592 -341210

E-mail: anke.gorter@baptisten-assen.nl

 

Penningmeester: Jelle Hoekzema
Tel:  0592 – 46 12 96
E-mail:  jelle.hoekzema@baptisten-assen.nl

 

Rekeningnummer NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen

 

Secretaris: Bert Middelkamp

Tel: 0592 – 35 61 95
E-mail:
  bert.middelkamp@baptisten-assen.nl

 

 

Andere leden van bestuur:

 

Petra Wilhelmus
Tel: 0593 – 592677

E-mail: petra.wilhelmus@baptisten-assen.nl

 

Gea Buwalda

Tel: 0592 – 263410

E-mail: gea.buwalda@baptisten-assen.nl

 

 

Postadres van de gemeente: Kennemerland 44, 9405 LK Assen